Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mamishop.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Mr. WEB, s.r.o., se sídlem K Lesu 881/20, Praha 4 – Libuš, 142 00, IČ 241 22 513, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 180586, a kupujícího.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Tímto prostředkem je v případě našeho internetového obchodu elektronická pošta.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník"). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele").

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, v platném znění („Obchodní zákoník").

Vymezení pojmů

Prodávající -  je podnikatel, tedy samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní činností a jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 • Prodávající je společnost Mr. WEB, s.r.o., se sídlem K Lesu 881/20, Praha 4 – Libuš, 142 00, IČ 241 22 513, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 180586. Uvedená adresa sídla prodávajícího je současně poštovní adresou pro doručování.

Kupující je spotřebitel, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu o koupi zboží s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující je také podnikatel - nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky a při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a Obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – typ spotřebitelské smlouvy, kdy smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel/ kupující také podnikatel („kupující") a na druhé straně podnikatel („prodávající").

Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah a návrh na uzavření smlouvy (dále jen "nabídka") byl přijat.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou obchodní podmínky.

Kupní smlouva

Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

 • Kupující může nabídku zrušit nebo odvolat odesláním emailu na adresu objednavky@mamishop.cz , do předmětu emailu uvede slovo „STORNO". Zrušovací projev musí být doručen současně s návrhem na uzavření kupní smlouvy („nabídkou"). Nabídku lze odvolat, jen pokud odvolání dojde druhé straně dříve, než ta odeslala přijetí nabídky.

Okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu vzniká návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen nabídka"). Přijetí nabídky, tedy vyjádření souhlasu prodávajícího s nabídkou, potvrdí prodávající neprodleně zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě nejsou vyjádřením o přijetí nabídky. Toto potvrzení však ještě nemusí znamenat, že prodávající objednávku akceptoval a že byla uzavřena kupní smlouva (viz. „Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu").

Kupující souhlasí s tím, že prodávající může telefonicky ověřit pravdivost údajů uvedených v doručené objednávce. Prodávající je v některých případech (množství zboží, výše ceny atd.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky a žádat o zaslání zálohy na svůj účet. Upozorňujeme kupující, že u zboží s kupní cenou nad 4 tisíce požadujeme zálohu 50% z této kupní ceny. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Kupní smlouva je považována za uzavřenou okamžikem potvrzení přijetí závazného návrhu kupní smlouvy („závazné objednávky") prodávajícím emailem. Závazná objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva pro smluvní strany závazná. Smlouva je po svém uzavření archivována prodávajícím.

Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen se souhlasem obou stran, anebo z jiných zákonných důvodů.

V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím pouze emailem.

Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky externímu přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího. V takovém případě může prodávající žádat po kupujícím úhradu přímých nákladů spojených s vrácením zboží.

 • Kontaktujte nás proto pro upřesnění nesrovnalostí na telefonním čísle + 420 731 150 515. V případě nečinnosti bude objednávka považována za závaznou a další postup bude uplatněn tak, jako by se jednalo ze strany prodávajícího o dodání zboží ve shodě s kupní smlouvou se všemi důsledky.

Prodávající je povinen neprodleně informovat spotřebitele před odstoupením od uzavřené kupní smlouvy a pokusit se o dohodu. V případě, že se spotřebitelem nedojde k dohodě např. o nové ceny, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

V případě neuzavření kupní smlouvy, kdy kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů.

Pokud probíhá slevová akce, která umožňuje kupujícím přihlášeným k jejich zákaznickému účtu provést jeden nákup se slevou, prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí této slevy kupujícímu, pokud existuje podezření z vytváření vícenásobných účtů na stejnou osobu kupujícího za účelem neoprávněného získání slevy.

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu nebo její část, resp. odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v těchto případech:

1) Zboží není na skladě nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. V případě, že objednávané zboží již není na skladě, prodávající navrhne alternativní řešení formou dodání jiného zboží pro kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka automaticky zrušena. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednávky, může být kupní smlouva uzavřena na ostatní zboží v seznamu objednávky, které je momentálně dostupné.

2) Falešná objednávka - jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data (není-li ji možné doručit), adresát o ní „neví" nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). V takovém případě se prodávající pokusí spojit se e-mailem či telefonicky s kupujícím a vyjasnit vzniklou situaci.

3) Zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky.

Expedice objednaného zboží

Expedice zboží je závislá na dostupnosti zboží na skladě a typu platby.

Skladová dostupnost je viditelně uvedena u každého výrobku na stránkách www.mamishop.cz. V případě platby bankovním převodem bude zboží expedováno po připsání částky na účet prodávajícího. Pokud kupující zvolí služby kurýrních služeb nebo poštovní dobírkou, expedujeme zboží, které je skladem, do 48 hodin od uzavření kupní smlouvy. K této době je nutné ještě připočítat dobu dopravy – dle zvoleného způsobu dopravy.

Vzhledem k neustálému pohybu zboží se může stát, že některá položka se v okamžiku objednávky zobrazuje jako aktuálně dostupná, ale v okamžiku zpracování Vaší objednávky může být již zboží prodáno. V takovém případě Vás žádáme o toleranci. Kontaktujeme Vás telefonicky nebo emailem a informujeme Vás o předpokládaném termínu dodání Vámi požadovaného zboží.

 • Využijte možnost informovat se na dostupnost zboží telefonicky na čísle +420 731 150 515

   nebo e-mailem na adrese: info@mamishop.cz , do předmětu zprávy napište „DOSTUPNOST ZBOŽÍ".

Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém je obdržíme. Jakmile objednávka dojde na řadu, zboží připravíme k expedici a následně Vás vyrozumíme e-mailem o tom, že je zboží připraveno k expedici.

Platební podmínky

Platbu za objednané zboží je možno realizovat těmito způsoby:

 • poštovní dobírkou s využitím služeb České pošty nebo kurýrních služeb, dále bankovním převodem, kdy částka musí být převedena na účet prodávajícího před odesláním zboží.
 • bankovní převod – číslo účtu: 6050580004/6000   PPF banka

Upozorňujeme kupující, že u zboží s kupní cenou nad 4 tisíce kč požadujeme zálohu 50% z této kupní ceny.

Doprava

Objednané zboží je zasíláno pouze a výlučně v rámci území České republiky.

Za poškození zboží vzniklé přepravou objednaného zboží nese vůči kupujícímu odpovědnost přepravce.

Zboží je zasíláno buď Českou poštou, nebo smluvenými kurýrními službami. Dopravu zvolte s ohledem na Vaše dosavadní zkušenosti s nabízemými dopravci.

Ceník dopravy

Přepravní společnost Geis

Cena objednávkyPoštovnéDobírka (pokud zvolíte)
0 - 1 699 Kč 99 Kč 30 Kč
Nad 1 700 Kč ZDARMA 30 Kč

Česká pošta

Cena objednávkyPoštovnéDobírka (pokud zvolíte)
0 - 1 699 Kč 115 Kč 40 Kč
Nad 1 700 Kč ZDARMA 40 Kč

Všechny výrobky je nutné velmi důkladně zabalit, aby se během přepravy nepoškodily. Z tohoto důvodu je připočteno ke každě objednávce 30 Kč za balné!

Převzetí zásilky kupujícím

V případě odevzdání předmětu koupě dopravci k doručení do místa určení platí, že věc je kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá na místě dodání jím určeném.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a předmět koupě převzít.

Kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout. To neplatí, byl-li ujednán takový způsob předání věci, který možnost prohlídky vylučuje.

Je-li kupující v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, uchová prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem.

Nepřevezme-li kupující věc, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Výše bude stanovena dle obvyklých tarifů. Dokud mu druhá strana neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci, věc lze zadržet.

Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci a současně nebezpečí škody na věci. Totéž platí, jestliže prodávající umožnil kupujícímu s věcí nakládat a ten ji nepřevzal.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Před převzetím od dopravce zkontroluje kupující zejména shodu přepravního listu se skutečností, tj. počet balíků, dále neporušenost lepící pásky a zjevné poškození krabice.

Pokud kupující prohlídku neprovede, nemůže být automaticky zbaven práva uplatnit reklamaci (tj. uplatnění rozporu s kupní smlouvou jakožto i uplatnění práva plynoucího z odpovědnosti za vady). V opačném případě by takové ustanovení mohlo být posuzováno jako nepřiměřená smluvní podmínka v neprospěch spotřebitele dle § 1813 a § 1814 Občanského zákoníku.

V případě poškození zásilky je kupující povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. Neúplná nebo poškozená.

 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@mamishop.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu.

Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič dopravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

Převzal-li kupující věc, kterou zamýšlí odmítnout, uchová ji způsobem přiměřeným okolnostem.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má v souladu s § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu a sankce. Toto zákonné oprávnění však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy písemně informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

 • Odstoupení od smlouvy dle § 1829 zasílejte na email objednavky@mamishop.cz, do předmětu emailu napište „ODSTOUPENÍ PODLE §1829", jestliže využíváte zákonnou možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Doporučujeme Vám pro odstoupení od smlouvy použít přiložený "xlsvzorový formulář", není to však Vaší povinností. Po obdržení tohoto emailu Vás budeme telefonicky kontaktovat.
 • Jestliže spotřebitel odstupujete od smlouvy v rámci reklamace, zašle písemně na adresu prodávajícího vyplněný a podepsaný "xlsvzorový formulář".

Spotřebitel, který odstoupí od smlouvy, musí prodávajícímu vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete/předáte zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 • Vydání zboží proveďte zasláním jako pojištěný balík (NE DOBÍRKOU). Kontaktní adresa je Mr. WEB, s.r.o., K Lesu 881/20, Praha 4 – Libuš, 142 00.
 • Vydání zboží je dále možné osobně, a to po předchozí telefonické domluvě. Kontaktujte nás na telefonním čísle + 420 731 150 515
  .

Zboží by měl kupující vrátit v původním obalu, nemělo by jevit známky používání, musí být nepoškozené, čisté, kompletní (včetně příslušenství a dokladů, které se ke zboží vztahují), ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

K výrobku kupující přiloží originál dokladu o koupi či jiný důkaz o zakoupení zboží (např. datum transakce a číslo účtu, ze kterého provedl platbu za zboží).

Pokud se vrátí zboží porušené, vyhrazuje si prodejce uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebiteli, který odstupuje od smlouvy, bude vrácena cena zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení od kupujícího o odstoupení od smlouvy.

Platba bude vrácena až po obdržení vraceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb využije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce. Je možné využít i jiný způsob vrácení plateb, pokud se prodávající s kupujícím dohodnou. Kupujícímu v žádném případě nevzniknou další náklady.

Prodávající vrátí všechny platby, které od kupujícího obdržel. Společně s tím může kupujícímu vrátit také náklady nutné na vrácení zboží (viz. níže „Náklady na vrácení zboží"). Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí vynaložené prostředky společně s kupní cenou.

Náklady na vrácení zboží:

Kupující, který odstupuje od smlouvy v souladu s § 1829 Občanského zákoníku, má nárok na vrácení finančních prostředků pouze v případě, že dodané zboží nebylo ve shodě s kupní smlouvou (mělo tvz. vady).

Pokud dodané zboží bylo ve shodě s kupní smlouvou, náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v plném rozsahu spotřebitel.

V případě odstoupení od smlouvy v souvislosti s uplatněním práv z vady na věci, budou finanční prostředky navráceny pouze v případě oprávněného odstoupení od smlouvy (např. žádal -li kupující odstranění vady, ale ta se ukáže být neodstanitelná; nelze dodat novou věc nebo její část bez vad; prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě nebo prodávající oznámí kupujícímu, že vady neodstraní; opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad).

Odstoupení od smlouvy je neplatné:

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čehož nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (například pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy nebo pouhé doručení písemného odstoupení bez vrácení zboží), nebude akceptováno odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Stejně tak je neplatné odstoupení od smlouvy při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění.

Odstoupení od smlouvy není možné:

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku, zejména pak od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (tj. zboží označené dobou použitelnosti), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zboží osobní potřeby vč. zboží drogistického); dále nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i v případě opotřebení nebo zastarání, a při dodávce audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v těchto případech:

Objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.

Dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatele zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupení od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceny, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

§ 2161 „Jakost při převzetí":

Podle ustanovení § 2161 Občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že prodaná věc při převzetí kupujícím nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující předmět koupě převzal, má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je věc v odpovídajícím (ujednaném) množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka za jakost:

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

§ 2166 Písemné potvrzení povinnosti v případě vadného plnění („Záruční list")

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede dále své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Toto potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Uplatnění práv z vadného plnění

viz. reklamační řád.

Závěrečná ustanovení

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek v případě změny jakýchkoliv souvisejících právních předpisů nebo v případě změny judikatury týkající se smluvních vztahů upravených těmito obchodními podmínkami.

Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily, a že ji uzavírají o své svobodné vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly.

Předchozí znění obchodních podmínek prodávající archivuje a poskytne je kupujícímu na vyžádání.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.1.2014.

V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici. Zde jsou kontaktní informace:

ADRESA: Mr. WEB, s.r.o., K Lesu 881/20, Praha 4 – Libuš, 142 00

TELEFON: +420 273 130 309 Mobil: +420 731 150 515

 

Kontaktní osobaTelefonE-mail
Poradna pro maminky  Monika Macáková +420 731 150 515 info@mamishop.cz
Odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829; objednávky

 

 

Michal Klofáč

 

 

+420 603 234 507

@mamishop.cz
STORNO nabídky

 

objednavky@mamishop.cz

Poškozené/neúplné zásilky; reklamace

 

objednavky@mamishop.cz

Zákaznický servis, dostupnost zboží info@mamishop.cz

Ochrana osobních údajů

Ustanovení této části se vztahuje na kupující fyzické osoby.

Mr. WEB, s.r.o., se sídlem K Lesu 881/20, Praha 4 – Libuš, 142 00, IČ 241 22 513, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 180586 jako provozovatel internetového obchodu www.mamishop.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data, která kupující poskytne prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou schromážďována, zpracovávána a uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne mimo případy uvedené zákonem v jakékoli podobě třetí straně, s vyjímkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nezbytně nutném pro bezproblémové doručení zboží a jeho úhradu.

Tyto informace prodávající dále shromažďuje proto, aby zkvalitnil své služby. Zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi.

Provozovatel si váží osobních údajů kupujících a chrání je před zneužitím.

Kupující dává uzavřením smlouvy prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování v databázi prodávajícího a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Poskytnutí osobních údajů je ze strany kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo požádat prodávajícího o vysvětlení, a právo na blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů dle zákonných práv k těmto údajům, zejména § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o kupujícím a jeho nákupech po dobu neurčitou.

Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány.

Provozovatel obchodu

Mr. WEB, s.r.o., se sídlem K Lesu 881/20, Praha 4 – Libuš, 142 00, IČ 241 22 513, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 180586.

BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBanner