Reklamační řád

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Reklamační řád je nezbytnou součástí obchodních podmínek, resp. kupní smlouvy.

Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky, způsob a údaje o tom, kde lze uplatnit práva z vadného plnění („reklamace").

Reklamace se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva z vadného plnění.

V souladu s § 2099 Občanského zákoníku je věc vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci, a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na jakost poskytuje prodávající záruku. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc nebo jednotlivá součást věci, bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Účinky záruky za jakost má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se také ustanovení o záruce za jakost.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Pokud prodávající uvede v písemném potvrzení jinou osobu určenou k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Stejně tak v případě, kdy prodávající umožnil kupujícímu nakládat s věcí, ale ten ji nepřevezme.

Způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu, práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Montáž nebo jiné uvedení věci do provozu zásadně není součástí dodávky zboží a kupující prohlašuje, že mu způsob uvedení zboží do provozu je znám, neboť to plyne z povahy věci.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Ustanovení o uplatnění práv z vadného plnění se nepoužijí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána (prodávající upozornil kupujícího při ujednávání smlouvy na vady věci o nichž ví, kupující proto před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl); na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Práva kupujícího v případě vadného plnění:

Má - li věc vady a není v souladu s § 2161, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (tzn. právo na bezplatnou opravu).

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, jestliže nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Právo kupujícho z vadného plnění – dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy - je však platné v těchto případech: ke změně stavu došlo v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci; použil-li kupující věc ještě před objevením vady; nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití - stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Pouze v případě, kdy kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, múže volbu kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nelze přiznat. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co bylo obsahem reklamace, datum a způsob vyřízení reklamace s případným odůvodněním zamítnutí reklamace, dobu trvání reklamace.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se nepočítá do záruční doby, jelikož se jedná o dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

Náhrada poštovného

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad o přepravě).

V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Jak reklamovat vady u zboží nakoupeném na www.mamishop.cz?

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou reklamaci dle následujícího postupu.

  • Kontaktujte nás bez zbytečného odkladu písemně, a to e-mailem na adresu reklamace@mamishop.cz , do předmětu zprávy uveďte „REKLAMACE". Pro snazší a rychlejší vyřízení okolností v souvislosti s reklamací zboží uveďte v textu emailu zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu, popis závady, přiložte fotokopii doladu o zakoupení zboží, nebo jiný důkaz o zakoupení zboží (záruční list - byl-li vydán, výpis z účtu při platbě kartou či převodem, starší reklamační protokoly, originální obal, specifičnost zboží (nikdo jiný ho neprodává). Do 5 pracovních dnů Vám zašleme informace o dalším postupu.

Reklamované zboží zašlete včetně veškerého příslušenství, tedy ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Je třeba, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.

  • Zboží zašlete jako obchodní balík nebo doporučeně (NE DOBÍRKOU), a to na adresu: Mr. WEB, s.r.o., K Lesu 881/20, Praha 4 – Libuš, 142 00. Kupující, který reklamuje zboží, jedná tak, aby bylo zboží zabaleno v originálním obalu nebo vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, neboť v případě nedostatečně chráněného zboží předaného k přepravě nemusí být reklamace uznána.
  • Po telefonické dohodě lze předat reklamaci na adrese prodávajícího. Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 731 150 515
    .

Doporučujeme zásilku označit příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. K reklamovanému zboží přiložte originální doklad o zakoupení zboží.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Po posouzení vyrozumí ve stejných lhůtách zákazníka emailem o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Pokud nebude kupující spokojen s přístupem některé servisní opravny, obrátí se neprodleně na prodávajícího a ten sjedná okamžitou nápravu.

V případě, že reklamované zboží dodá prodávající na místo určené kupujícím, a ten jej nepřevezme, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.

V souvislosti s dotazy ohledně reklamace nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420 731 150 515
.

BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBannerBannerBannerBanner
BannerBanner